Podstawowe informacje:  

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest BYLOVEME z siedzibą: al. Tychów 62 97-318 Czarnocin NIP PL 7712878116 ( Temel Sp. z o.o.) 

Z Administratorem Danych może Pan/ Pani skontaktować się listownie na adres: al. Tychów 62 97-318 Czarnocin lub mailowo na adres: info@byloveme.com 

 

 1. Pana/Pani Dane osobowe są przetwarzane na stronie internetowej https://www.byloveme.com w celu przyznania Pani/Panu rabatu, a także w celach marketingowych, w tym celu profilowania oraz automatycznego przetwarzania danych, Administrator Danych zbiera dane behawioralne dotyczące Pani/Pana zachowań, obejmujące informacje o nie dokończonych lub dokonanych przez Panią/Pana zakupach na stronie internetowej https://www.byloveme.com, ich liczbie, przedmiocie, częstotliwości, a także historię kierowanej do Pani/Pana korespondencji marketingowej (np. newsletter przez e- mail lub SMS). 
 1. Wskazane powyżej Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 
 1. realizacji zawartej z Administratorem Danych umowy sprzedaży (podstawa prawna- zawarta umowa: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia); 
 1. rozpoznania i rozpatrzenia reklamacji dotyczących umów sprzedaży (podstawa prawna- zawarta umowa: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia); 
 1. przyznania dla Pani/Pana rabatu wynikającego z Pani/Pana zgody na newsletter (podstawa prawna- wyrażona zgoda: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia); 
 1. marketingowym, w tym profilowania, który obejmuje przekazywanie Pani/Panu informacji dotyczących produktów oferowanych przez Administratora Danych, w tym ofert specjalnie dla Pani/ Pana wybranych (podstawa prawna- interes prawny administratora: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia); 
 1. tworzenia zestawień, analiz na potrzeby wewnętrzne Administratora Danych obejmujących w szczególności badania marketingowe, planowanie rozwoju oferty oraz produktów (podstawa prawna- interes prawny administratora: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia); 
 1. zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji (podstawa prawna- interes prawny administratora: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia); 
 1. W przypadku Pani/Pana danych osobowych podawanych w ramach transakcji dane te będą przetwarzane w celu wypełniania obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze Danych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia); 
 1. Odbiorcą Danych Osobowych są: 
 1. podmioty prowadzące działalność kurierską; 
 1. podmioty świadczące pomoc podatkową, rachunkową; 
 1. podmioty wynajmujące Administratorowi Danych aplikacje i zasoby serwerowe na potrzeby sklepu internetowego Administratora Danych; 
 1. podmioty udzielające Administratorowi Danych licencji na korzystanie z platformy internetowej na potrzeby sklepu internetowego Administratora Danych, za pomocą której w szczególności następuje spersonalizowana lub automatyczna komunikacja między Panią/ Panem a Administratorem Danych; 
 1. będące podmiotami przetwarzającymi Pani/ Pana dane osobowe w imieniu Administratora Danych osobowych na podstawie umowy powierzenia. 
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 
 1. w zakresie prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży, maksymalnie przez lat 10 od wykonania umowy lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu w sprawie tych roszczeń; 
 1. przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek prawny Administratora Danych; 
 1. do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych oraz w celach promocji produktów oferowanych przez Administratora Danych; 
 1. Na podstawie Pani/Pana zgody Administrator Danych może wykorzystać Pani/Pana dane osobowe do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w celu przyznania Pani/Panu rabatu oraz przygotowania oferty, w tym oferty specjalnej. 

Decyzje te będą podejmowane na podstawie kryteriów takich jak liczba, częstotliwość nie dokończonych lub dokonanych zakupów, liczba i rodzaj włożonych do koszyka, lecz nie zakupionych towarów, a także zakupionych towarów na stronie internetowej Administratora Danych: https://www.byloveme.com 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
 1. dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Pani/ Pana danych osobowych, oraz do uzyskania kopii tych danych; 
 1. prawo do żądania sprostowania danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe oraz do usunięcia danych niekompletnych; 
 1. prawo do usunięcia danych osobowych; 
 1. prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych; 
 1. prawo do przenoszenia danych; 
 1. prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 
 1. prawo do cofnięcia w każdym momencie zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
 1. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingowe, w tym wobec tzw. profilowania, to jest sprzeciwu wobec przekazywania Pani/Panu informacji o promocjach, produktach oferowanych przez Administratora Danych na stronie internetowej https://www.byloveme.com , w tym po wniesieniu takiego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno przetwarzać danych w celach marketingowych; 
 1. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Danych Pani/Pana danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją; 

Wyżej wymienione prawa może Pani/Pan realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże brak ich podanie może skutkować brakiem zawarcia umowy sprzedaży z Administratorem Danych poprzez sklep internetowy Administratora https://www.byloveme.com , 

 

 

Polityka Prywatności    

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez BYLOVEME z siedzibą w Tychów. 

 1. Definicje  
 2. Administrator– oznacza BYLOVEME ( Temel Sp. z o.o.) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychów (62), al. KRS 0000475386, NIP: PL 7712878116, Regon: 101643323 
 3. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. 
 4. CookiesAdministratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. 
 5. CookiesZewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. 
 6. Serwis– oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: http://www.byloveme.com. 
 7. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu. 
 8. Użytkownik– oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
 9. Ogólne zasady dotyczące postępowania przez Administratora z danymi osobowymi Użytkowników  

Administrator nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody. Jedynym przypadkiem, gdy będziemy zobligowani to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego. 

Jedynie za zgodą Użytkownika, podane przez niego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych. 

Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu w Serwisie, subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera) lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie Serwisu. W tych przypadkach wymagane jest podanie (elektronicznie lub w każdy inny sposób) określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do systemu połączeniem. 

III. Rodzaje wykorzystywanych Cookies 

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. 
 1. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies: 
 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 
 1. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 
 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. 

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies: 

 1. Konfiguracji serwisu 
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. 
 1. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb. 
 1. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie 
 1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 
 1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki. 
 1. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora. 
 1. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych 
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
 1. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu. 
 1. umożliwienie korzystania w Serwisie z funkcji „Schowek” i „Koszyk”. 
 1. Analiz i badań oraz audytu oglądalności 

Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. 

 1. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu 
 1. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: 
 1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. youtube. 
 1.  zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics. 
 1. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense. 
 1. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego, np. Facebook.com. 
 1. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com 
 1. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, Ceneo.pl i Opineo.pl. 
 1. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, takiego jak Live Chat. 
 1. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies 
 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
 1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 
 1. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. 
 1. Newslettery 
 1. Wyrażenie zgodny podczas rejestracji konta w sklepie lub w późniejszym czasie na otrzymywanie drogą mailową bezpłatnych newsletterów daje prawo Administratorowi do okresowego wysyłania użytkownikom Serwisu informacji o nowościach, promocjach, wyprzedażach, konkursach, kolekcjach, wydarzeniach lub każdych innych informacji związanych z działalnością sklepu. 
 1. Otrzymywanie newsletterów można w każdej chwili anulować, poprzez wyłączenie tej funkcji poprzez kliknięcie na linku „wypisz się”, znajdującym się w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej. Rezygnacja z subskrypcji nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w Serwisie. 
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do: 
 • przesyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.); 
 • chwilowego wyłączenia usługi newslettera ze względów technicznych;  
 • nieuargumentowanego zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników; 
 • usunięcia konta, którego użytkownik naruszył Regulamin Serwisu. 
 1. Przetwarzanie danych Użytkownika. 
 1. W ramach EOG:

W ramach Serwisu, dane Użytkownika są przetwarzane przez podmioty współpracujące z Administratorem, które zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zobowiązane są do przestrzegania analogicznych do zawartych w Polityce wysokich standardów prywatności.  

Miejsce na podmioty współpracujące znajdujące się w EOG (livechat)? 

 1. Poza EOG  

W związku z tym, że niektóre podmioty współpracujące z Administratorem mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako tzw. państwa trzecie. Administrator zapewnia, że zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej podmioty spoza EOG muszą zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności. Administrator współpracuje jedynie z takimi, które jako podstawę przetwarzania danych przyjęły Standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.  

 Dla Google Inc. (adres siedziby głównej: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)–. Zbierane dane uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. Ponadto korzystając z poniższego linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout istnieje możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Google Analytics . 

 Dla Facebook Inc. (adres siedziby głównej: Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA). Zbierane dane co do zasady uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem https://www.facebook.com/about/privacyshield 

Tym samym powyższe firmy gwarantują przestrzeganie analogicznych do Rozporządzenia standardów w zakresie ochrony danych osobowych, a korzystanie przez Administratora z ich technologii przy przetwarzaniu danych osobowych jest zgodne z prawem. 

Product added to wishlist

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Więcej ->