REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO byloveme.com 

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

 1. Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; 
 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego byloveme.com; 
 1. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod byloveme.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia; 
 1. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym; 
 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 
 1. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem byloveme.com. 

2.2 Administratorem Sklepu jest:  

Temel SP Z o.o
Tychów 62 
97-318 Czarnocin 

Tel.: +48509546616
E-Mail: info@byloveme.com
KRS 0000475386, NIP: PL 7712878116, Regon: 101643323 

2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności : 

 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; 
 1. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego; 
 1. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego; 
 1. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego. 

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu. 

2.6. Administrator zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni. 

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu byloveme.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Nie są to również oferta wynikająca z przepisów Prawa Cywilnego.  

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 

3.1. Nasza oferta skierowana jest wyłącznie dla firm. 

3.2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach. 

3.3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. 

3.4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. 

3.5. Administrator może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: 

 1. a)podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. b)dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 3. c)dopuści się innychzachowań, które zostaną uznane przez Administratora za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w jego dobre imię. 

3.6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Administrator. 

3.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. 

3.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do: 

 1. a)niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. b)korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. c)niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. d)korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dlaAdministratora. 
 5. e)korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową byloveme.com, dokonać wyboru odzieży, galanterii, dodatków oraz akcesoriów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. 

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: 

 1. a)przedmiotu zamówienia,
 2. b)jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 3. c)wybranej metody płatności,
 4. d)wybranego sposobu dostawy,
 5. e)czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. 

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Administratorem Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Zamówienie nr…, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. 

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

 1. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Nasze towary dostarczamy wyłącznie do: Austria, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Burkina Faso, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wybrzeże Kości Słoniowej. 

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską InPost lub DPD. Koszty dostawy .  Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Cennik kurierów: (https://inpost.pl/cenniki) https://www.dpd.com.pl/Cennik 

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 4 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Administratora. 

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT. 

 1. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny wszystkich Towarów zawierają podatku VAT (cena podana pogrubionym drukiem), w nawiasach podana jest cena brutto. 

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny: 

 1. a)przelewem na numer konta bankowego 
 2. b)płatnością w systemie Przelewy24,
 3. c)płatnością w systemiePayPal (tylko w walucie PLN), 

VII. Prawo odstąpienia od umowy 

Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia „zawarcia umowy”. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas pocztą elektroniczną na adres info@byloveme.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.  

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

„Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej byloveme.com. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).”. 

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy nie zwracamy Państwu kosztów związanych z przesyłką, które zostały opłacone przy składaniu zamówienia. Zwrot towarów dokonywany jest na Państwa koszt. 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów 

8.1. Administrator jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego. 

8.2. Reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@byloveme.comAdministrator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

8.3. Administrator nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. 

8.4. Klient pokrywa koszty zwroty towaru.  

  

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. 

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: BYLOVEME Temel Sp. z o.o. al. Tychów 62 97-318 Czarnocin, mailowo pod adres info@byloveme.com lub przy użyciu formularza kontaktowego. 

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. 

9.5. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

 1. X.Dane osobowe w sklepie internetowym 

10.1 Administratorem sklepu jest również administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o postanowienia regulaminu.   

10.2 Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do:  

 1. ich indywidualnej kontroli  
 1. ich sprostowania i uzupełnienia  
 1. ich usunięcia  
 1. ograniczenia ich przetwarzania  
 1. ich przeniesienia  
 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Wszystkie kwestie dotyczące danych osobowych zawarte zostały w polityce prywatności (link do polityki prywatności) 

 1. XI. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

11.1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie potrzeby skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Administratorem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

11.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Administrator a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje oddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora. 

Product added to wishlist

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Więcej ->